Vaše osobní údaje považujeme za velmi citlivé informace a podle toho s nimi také nakládáme. Pokud byste s jakýmkoliv bodem nesouhlasili nebo měli jakékoliv dotazy, kontaktujte nás.

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je:

Plavecký oddíl Frýdek-Místek, z.s.
Novodvorská 3067

738 01 Frýdek-Místek

(dále jen POFM)

 

Tel.: +420 775 109 075

info@plavanifm.cz

Identifikátor datové schránky: urjk2yq

IČO: 22731911

Spisová značka: L 8092 vedená u Krajského soudu v Ostravě

 

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, za účelem:

 • Vedení evidence členské základny POFM na základě směrnic ČSPS a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).
 • Identifikace a účasti na soutěžích, výcvikových táborech apod
 • Žádosti o dotace na základě § 6b zákona 115/2001 Sb.
 • Analýzy chování uživatelů na webu

Zpracování na základě plnění právních povinností

I my musíme plnit určité zákonem stanovené povinnosti. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme právě z tohoto důvodu, nemusíme získat pro takové zpracování váš souhlas. Na tomto právním základě zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o objednávkách, a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů a vyhlášek:

 • Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 • Zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 • Zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu.
 • Vyhlášky č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu

ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH ÚDAJŮ

Zpracováváme jen nezbytně nutné údaje, potřebné k analýze chování uživatelů na webu a k evidenci členské základny a s tím souvisejících činností.

 • Jméno, příjmení účastníka kurzu
 • Datum narození účastníka kurzu
 • Rodné číslo účastníka kurzu
 • Adresa trvalého bydliště účastníka kurzu
 • Fakturační adresa
 • Zdravotní pojišťovna účastníka kurzu
 • Zpráva tělovýchovně lékařské prohlídky u výkonnostních sportovců
 • Výsledek lékařské zprávy
 • Jméno, příjmení zákonného zástupce
 • E-mailová/é adresy zákonného zástupce
 • Telefonní čísla zákonného zástupce
 • IP adresa počítače a z ní odvozené poloha

PŘÍJEMCI A ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Abychom vám mohli nabízet co nejkvalitnější služby, používáme prověřené nástroje třetích stran.
Pokud třetí strany mají přístup k vašim osobním údajům, jedná se o přístup v co nejmenším a nejnutnějším rozsahu.

 

Seznam třetích stran:

GoogleUS – analýza chování na webu, rozesílání emailů

WEDOS – webhosting

Sportologic – databázový systém, rozesílání newsletterů

Česká unie sportu, z.s. (dále jen ČUS) – dle zákona č. 115/2001 Sb.
Český svaz plaveckých sportů (dále jen ČSPS) – dle zákona č. 115/2001 Sb.

Světová plavecká federace (dále jen FINA) a Evropská plavecká federace (dále jen LEN) zastřešující činnost ČSPS

Český olympijský výbor, z.s. (dále jen ČOV)

Příslušné orgány státní správy a samosprávy

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně nutnou dobu, která se liší podle účelů zpracování:

 • Fakturace kurzů – nejdéle 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém byl daňový doklad vystaven
 • Dotaz z kontaktního formuláře na webu – nejdéle 1 rok od zodpovězení dotazu
 • Zasílání newsletteru – nejdéle 30 dnů od odvolání souhlasu

Vaše práva

Ve vztahu ke svým osobním údajům máte řadu práv. Jedná se o právo na přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost, vznesení námitky a podání stížnosti.

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování vašich osobních údajů, máte také vy při zpracování vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva patří:

Právo na přístup

Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. To vše se můžete dozvědět v tomto dokumentu „Ochrana osobních údajů“. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii vám poskytneme bezplatně a další kopie již s poplatkem.

 

Právo na opravu

Chybovat je lidské. Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

 

Právo na výmaz

V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

 

 • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali.
 • Odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat.
 • Využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže část Právo vznést námitku proti zpracování) u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme nebo
 • domníváte-li se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Ale mějte prosím na paměti, že i když půjde o jeden z těchto důvodů, neznamená to, že ihned smažeme všechny vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon či obhajobu našich právních nároků (viz část Účely zpracování).

 

Právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když:

 

 • Popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné.
 • Vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytli).
 • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo
 • vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole Právo vznést námitku proti zpracování). Po dobu, po kterou šetříme, je-li vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování vašich osobních údajů omezit.

Právo na přenositelnost

Máte právo získat od nás všechny vaše osobní údaje, které jste nám vy sami poskytli. Vaše osobní údaje vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích.

 

Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu (viz část Účely zpracování). Učiníme tak, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

 

Právo podat stížnost

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

COOKIES

Pro funkčnost našeho webu používáme soubory „cookies“, což jsou malé datové soubory ukládané na disk vašeho počítače. Soubory cookies používáme k tomu, lépe porozumět tomu, jakým způsobem jsou naše stránky používány, aby je bylo možné optimalizovat. Soubory cookies, které používáme, neukládají žádné osobní údaje ve smyslu těchto podmínek, ani jinak neshromažďují informace umožňující identifikaci konkrétní osoby, vyjma IP adresy.

 

Pokud si nepřejete soubory cookies přijímat, můžete v nastaveních vašeho internetového prohlížeče všechny soubory cookies z disku vašeho počítače vymazat, zablokovat jejich příjem a můžete také nastavit, abyste byli před uložením každého jednotlivého souboru na tuto skutečnost upozorněni. Pro bližší informace vyhledejte v nápovědě vašeho internetového prohlížeče kapitolu týkající se právě cookies:

GOOGLE ANALYTICS

Tento web používá Google Analytics, což je webová analytická služba společnosti Google Inc.

Služba Google Analytics vytváří následující cookies:

 

_ga – platnost 2 roky; rozlišení uživatelů

_gat – platnost 1 den; omezení požadavků

_gid – platnost 1 den; rozlišení uživatelů

Kompletní informace o zpracování vašich osobních údajů najdete zde:

https://www.google.com/policies/privacy/partners/

Indikátor souhlasu

Toto cookies se objeví, jakmile uživatel vyjádří SOUHLAS s pravidly ochrany osobních údajů.

cookieconsent_status – platnost 1 rok; Indikuje, že uživatel vyjádřil souhlas. Objeví se po souhlasu.